Skip to main content

Prijs van de Vereniging Familie- en Jeugdrecht

De Vereniging Familie- en Jeugdrecht beoogt onderzoek op het terrein van het Nederlandse familie- en jeugdrecht te bevorderen door instelling van een prijs die jaarlijks in november op de studiedag van de vereniging zal worden uitgereikt.

Dit besluit werd door het bestuur in 2010 genomen. Het volgende jaar is de prijs voor de eerste keer uitgereikt.

Een onafhankelijke jury beslist over toekenning van de FJR prijs. Voor de prijsuitreiking in november, kunnen vanaf september in het voorgaande kalenderjaar, verschenen publicaties worden ingediend. Onderstaand reglement omschrijft de voorwaarden.

Reglement voor de prijs van de Vereniging Familie- en Jeugdrecht

De prijs

1. De Vereniging Familie- en Jeugdrecht (VFJR) looft een prijs uit voor publicaties op het terrein van het familie- en jeugdrecht, hierna genoemd de prijs.

2. De VFJR beoogt met het instellen van de prijs onderzoek op het terrein van het familie- en jeugdrecht door jonge mensen te stimuleren.

3. In aanmerking voor de prijs komen publicaties die aan de volgende voorwaarden voldoen:

a. Het is oorspronkelijk, analytisch en/of empirisch van aard.

b. De auteur is op het moment van het vervaardigen van de publicatie niet ouder dan 35 jaar.

4. De prijs bestaat uit een oorkonde en een geldbedrag ter hoogte van € 1000.

5. Indien een prijs wordt toegekend voor werk met meer dan één auteur, krijgt elke auteur een oorkonde, maar wordt het geldbedrag gedeeld.

6. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt op de studiedag van de VFJR.

De jury

7. Over de toekenning van de prijs wordt beslist door een onafhankelijke jury.

8. De jury bestaat uit drie leden, inclusief de voorzitter.

9. Leden van de jury worden benoemd op basis van hun deskundigheid op het gebied van het familie- en jeugdrecht.

10. De jury wordt ondersteund door de secretaris van de VFJR.

11. De juryleden zijn afkomstig uit de rechterlijke macht (1), de advocatuur/het notariaat (1) en de wetenschap (1).

12. Juryleden worden benoemd door het bestuur van de VFJR.

13. Bestuursleden van de VFJR kunnen geen deel uitmaken van de jury.

14. De leden van de jury kiezen uit hun midden een voorzitter.

15. De zittingstermijn van juryleden is drie jaar. Teneinde de continuïteit in de jurering te waarborgen treedt elk jaar één lid af. De eerste jury wordt in zijn geheel benoemd in 2010; na twee jaar treedt een lid af, vervolgens elk jaar één.

16. Aftredende juryleden kunnen niet aansluitend worden herbenoemd. Wie in de afgelopen drie jaar jurylid is geweest komt niet voor benoeming in aanmerking.

17. De jury beslist zoveel mogelijk op basis van consensus, maar stemt indien nodig. De jury beslist in dat geval bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Indien de stemmen staken, beslist de voorzitter.

18. Juryleden mogen niet meestemmen over publicaties waarbij zij betrokken zijn geweest.

De procedure

19. Iedereen kan te allen tijde publicaties (proefschriften etc) , niet meer dan 10.000 worden bevattend, die voor de prijs in aanmerking komen onder de aandacht brengen van de jury. Auteurs en hun hoofdredacties kunnen dit uiteraard eveneens. De jury kan ook op eigen initiatief werk in de jurering betrekken.

20. Het correspondentieadres voor de prijs is:

Mevrouw mr. E.J. Swiers
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

21. Om voor de prijs in aanmerking te komen moet de publicatie zijn verschenen in het kalenderjaar voorafgaand aan het toekenningsjaar.

22. De termijn voor voordrachten voor de prijs sluit op 15 september van het toekenningjaar.

23. De publicaties dienen in drievoud (niet in elektronische vorm) te worden opgestuurd naar de secretaris van de VFJR.

24. De jury kan voorafgaand aan de bekendmaking van de winnaar bijdragen nomineren.

25. Om voor de prijs in aanmerking te komen, moet(en) de auteursrechthebbende(n) de VFJR toestemming verlenen tot herpublicatie op de website van de VFJR.

26. De jury motiveert haar keuze voor de winnaars in een juryrapport, dat wordt gepubliceerd op de website van de VFJR.

27. Het reglement voor de prijs wordt vastgesteld door het bestuur van de VFJR. Het bestuur kan wijzigingen in het reglement aanbrengen.