Skip to main content

Statuten

Heden, de zeventiende juni, negentienhonderd vijf en tachtig, verscheen voor mij, Mr. JURRIAAN WILLIBRORD DERICKS, notaris ter standplaats Ravenstein: de Heer Prof. Mr. MARTIN JAN ALEXANDER VAN MOURIK, hoogleraar, geboren te Ravenstein op acht en twintig november negentienhonderd drie en veertig, wonende te Ravenstein, Van Coothweg 1; volgens zijn verklaring handelend in zijn hoedanigheid van voorzitter van de vereniging: "VERENIGING VOOR FAMILIE- EN JEUGDRECHT", met zetel te Utrecht, zulks ter uitvoering van het besluit van de algemene ledenvergadering van deze vereniging, genomen te Amsterdam op zeven december negentienhonderd vier en tachtig, daartoe gemachtigd door deze ledenvergadering.

De comparant verklaarde dat ingevolge voormeld besluit de statuten van de vereniging laatstelijk vastgelegd in eer akte verleden op elf juli negentienhonderd zeven en zeventig voor notaris Post ter standplaats Leiden in hun geheel opnieuw zijn vastgesteld en thans luiden als volgt:

NAAM, ZETEL EN DOEL

Artikel 1

De vereniging is genaamd: VERENIGING VOOR FAMILIE- EN JEUGDRECHT.
Zij heeft haar zetel te Utrecht.

Artikel 2

De vereniging heeft ten doel de bevordering van de studie van het familie- en jeugdrecht, zulks genomen in de meest ruime zin, onder andere door het organiseren van studiebijeenkomsten, het doen verschijnen van publicaties en het onderhouden van internationale contacten.

LIDMAATSCHAP

Artikel 3

 1. De vereniging kent slechts gewone leden.
 2. Het bestuur beslist over toelating tot het lidmaatschap. Bij niet-toelating kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.
 3. Ook rechtspersonen kunnen lid van de vereniging zijn.

Artikel 4

Het lidmaatschap eindigt door schriftelijke opzegging aan het adres van de penningmeester van de vereniging met in¬gang van de eerste januari van het jaar volgend op dat waarin de opzegging is gedaan. Royement kan slechts geschieden bij besluit van de algemene ledenvergadering gene men met een meerderheid van tenminste twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen.

Artikel 5

De leden der vereniging zijn verplicht jaarlijks aan de vereniging een contributie te voldoen waarvan het bedrag op voorstel van het bestuur wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering.

BESTUUR

Artikel 6

 1. Het bestuur der vereniging bestaat uit tenminste vijf leden. Het aantal bestuurders wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering.
 2. Bestuursleden worden op voordracht van het bestuur uit de leden benoemd door de algemene ledenvergadering.
 3. De voorzitter der vereniging wordt in functie gekozen. Voor het overige verdeelt het bestuur onderling de werkzaamheden. De functies van secretaris en penningmeester zijn in één persoon verenigbaar.
 4. Bestuursleden worden voor een periode van drie jaar benoemd. Zij zijn twee maal herbenoembaar.

VERTEGENWOORDIGING

Artikel 7

 1. De voorzitter en de secretaris vertegenwoordigen de vereniging in en buiten rechte, met dien verstande dat de penningmeester zelfstandig bevoegd is, binnen het kader van de begroting, te beschikken over bank en girorekeningen ten name van de vereniging.
 2. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt.

ALGEMENE LEDENVERGADERING

Artikel 8

 1. Tenminste een maal per jaar wordt een algemene ledenvergadering gehouden ter plaatse als door het bestuur te bepalen. De oproeping tot algemene ledenvergaderingen geschiedt schriftelijk, tenminste veertien dagen -de dag van oproeping en die der vergadering niet meegerekend- vóór de betrokken vergadering.
 2. De oproeping geschiedt door het bestuur, onverminderd het bepaalde in artikel 41 lid 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 9

Ieder lid heeft ter vergadering één stem. Tenzij in deze statuten of de wet anders wordt bepaald, worden besluiten genomen met volstrekte meerderheid van geldig uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

BOEKJAAR, JAARVERSLAG, KASCOMMISSIE

Artikel 10

 1. Het boekjaar van de vereniging loopt gelijk met het kalenderjaar.
 2. Jaarlijks, binnen zes maanden na afloop van het boek jaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, brengt het bestuur zijn jaarverslag uit en doet het, onder overlegging van de nodige bescheiden rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen jaar gevoerd bestuur.
 3. De algemene vergadering benoemt jaarlijks een commissie bestaande uit tenminste twee leden, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. Deze commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag uit van haar bevindingen.

STATUTENWIJZIGING EN ONTBINDING

Artikel 11

 1. Een besluit tot wijziging van de statuten of tot ontbinding van de vereniging kan slechts worden genomen op voorstel van het bestuur of tenminste tien leden, bij besluit van de algemene ledenvergadering, genomen met een meerderheid van tenminste drie/vierde der geldig uitgebrachte stemmen.
 2. Een voorstel tot statutenwijziging dient tenminste vijf dagen vóór de dag der vergadering tot na afloop van die dag bij de secretaris voor de leden ter inzage te liggen.
 3. Nadat een besluit tot ontbinding is genomen geschiedt de vereffening door het bestuur. Een batig saldo wordt aan gewend voor een doel dat door de algemene vergadering o voorstel van het bestuur, tijdens de vergadering waarop tot ontbinding wordt besloten, wordt vastgesteld.

SLOTBEPALING

Artikel 12.

In alle gevallen waarin deze statuten of de wet niet voorzien, beslist het bestuur.

De comparant is mij, notaris, bekend.
Waarvan akte in minuut is verleden te Ravenstein op de datum in het hoofd dezer akte vermeld.
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de verschenen persoon, heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de comparant en mij, notaris, ondertekend.
(Get. ): M.J.A.v.Mourik; J.W.Dericks.
Uitgegeven voor afschrift.
Heden, de 17e juni 1985.