Skip to main content

Studiedag

Studiedag “Partneralimentatie anno 2021“

Op 25 november 2021 organiseert de Vereniging voor Familie- en Jeugdrecht een studiedag met als titel “Partneralimentatie anno 2021” in het Babylon Hotel Den Haag. Het is tevens mogelijk om online deel te nemen. De sprekers op deze dag zullen vanuit hun eigen achtergrond een lezing dan wel een workshop verzorgen rondom dit actuele thema. De dag wordt afgesloten met de uitreiking van de FJR-prijs 2021.

Dagvoorzitter is Prof.mr. W.D. (Wilbert) Kolkman: hoogleraar Familievermogensrecht en lid van het onderzoeksteam van de Rijksuniversiteit Groningen in opdracht van het WODC "Alimentatie van nu" onder andere over de acceptatie van partneralimentatie in de hedendaagse maatschappij en praktijk.


FJR Studiedag 2018 Huwelijksvermogensrecht anno 2018; de beperkte gemeenschap van goederen

Op 14 juni 2018 organiseert de Vereniging voor Familie- en Jeugdrecht een studiedag met de titel “Huwelijksvermogensrecht anno 2018; de beperkte gemeenschap van goederen”. De studiemiddag wordt voorafgegaan door een algemene ledenvergadering.

Sinds 1 januari 2018 kent Nederland de beperkte gemeenschap van goederen als basis-huwelijksvermogensregime. Voorhuwelijks eigen vermogen, schenkingen en erfenissen vallen niet langer in de gemeenschap van goederen. Dit nieuwe uitgangspunt brengt velerlei vragen met zich, onder meer op het gebied van de zaaksvervanging, huwelijkse voorwaarden en het overgangsrecht. Daarnaast zijn er nieuwe regelingen voor verhaal van (privé)schulden en is er een hele nieuwe regeling voor ondernemingen die buiten de beperkte gemeenschap van goederen vallen.


FJR en NIP Studiedag 2017 Ouderschap in de 21ste eeuw

Op 15 juni 2017 organiseren de Vereniging voor Familie- en Jeugdrecht en de sector Jeugd van het NIP in Hotel Van der Valk Breukelen een studiedag met als titel “Ouderschap in de 21ste eeuw”.

“Ieder kind heeft er belang bij dat zijn juridische positie zoveel als mogelijk vanaf zijn geboorte is geregeld. De vele verschillende gezinssituaties die vandaag de dag in Nederland voorkomen, maken het nodig dat wetgeving en beleid op het terrein van ouderschap en gezag worden aangepast.” Dat schrijft de Staatscommissie Herijking ouderschap in haar rapport ‘Kind en ouders in de 21ste eeuw’ van december 2016.


FJR Studiedag 2016 Toegang tot het recht voor minderjarigen

Op donderdag 2 juni 2016 organiseert de Vereniging voor Familie- en Jeugdrecht in Hotel Van der Valk Breukelen een studiedag met als titel “Toegang tot het recht voor minderjarigen”.

De rechtspositie van de minderjarige staat de afgelopen jaren weer volledig in de spotlights. De afgelopen anderhalf jaar heeft de Hoge Raad twee beschikkingen gewezen waarin de toegang tot het recht voor minderjarigen centraal stond. Menig onderzoek wordt gedaan naar de vraag of het Nederlandse recht wel in overeenstemming is met de internationale verdragen en bij de Rechtbank West Brabant loopt een pilot naar de gedragskundige als bijzondere curator.


FJR Studiedag 2015 Zorg over de Jeugdzorg

Op 1 januari 2015 zijn de Jeugdwet en de Herziening Kinderbeschermingsmaatregelen in werking getreden. Met beide wetten is de organisatie van de jeugdhulp ingrijpend veranderd. Ook het systeem van kinderbeschermingsmaatregelen is fundamenteel aangepast.

Belangrijke grondbeginselen zijn dat er meer aandacht dient te zijn voor vroegsignalering en preventie, meer nadruk op wat ouders en kinderen zelf kunnen oplossen, zo nodig met ondersteuning van hun sociaal netwerk en meer nadruk op normalisering. Hoe gemeenten hun nieuwe rol gaan invullen zal in de komende periode blijken, maar ook of het lukt om de transformatie, de andere attitude van professionals en burgers, vorm te geven.


FJR Studiedag 2014 De positie van het kind in een vechtscheiding

In 2009 is de Wet voortgezet ouderschap in werking getreden. Eén van de uitgangspunten van deze wet is dat het voor de ontwikkeling van het kind belangrijk is dat het, ook na een scheiding, contact heeft met beide ouders en dat de ouders zich gezamenlijk verantwoordelijk blijven voelen voor zijn verzorging, opvoeding en ontwikkeling. Om conflicten te beperken zijn ouders verplicht hierover voorafgaand aan de echtscheidingsprocedure afspraken te maken.